Aml Maple 6.40

Aml Maple 6.40

G&G Software – Freeware – Windows
ra khỏi 3 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Крохотный индикатор клавиатуры, показывающий текущую раскладку клавиатуры (язык ввода) в мышином и текстовом курсоре, а не где-то там, в какой-то языковой панели, на другом конце экрана. Показывает флаг страны или название языка в мышином и текстовом курсоре. Может изменять цвет текстового курсора в зависимости от языка.

Tổng quan

Aml Maple là một Freeware phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi G&G Software.

Phiên bản mới nhất của Aml Maple là 6.40, phát hành vào ngày 09/08/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/09/2007.

Aml Maple đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Aml Maple đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Aml Maple!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản